Provincieraad 4 september 2013

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat doen jullie eigenlijk op de provincie?’ Daarom zal ik vanaf nu een klein verslagje maken over de interessante punten die aanbod komen tijdens de provincieraad. Dit vooral met een focus op het Waasland.

Een volledige agenda kan u hier vinden.

Ondersteuning onderzoeksprojecten in China:  De meerderheid stelt voor om een bedrag van 6 x 5000 € als subsidie te geven aan verschillende onderzoekscentra om te internationaliseren in China. Onze fractie stemt hier tegen omdat wij vinden dat  het bedrag onvoldoende is om zo een soort project  op te zetten en er geen beleidspunten of criteria aan deze subsidies zijn gekoppeld. Het is een vraag dat thuis hoort op het Vlaamse niveau. Antwoord deputatie: Er wordt een reglement opgemaakt voor de subsidies.

Ondersteuning evenementenbussen Werktuigendagen 2013: Hierin is onze fractie voorstander van indien in het subsidiereglement wordt aangepast dat dit enkel kan indien het vervoer niet volledig gratis is. Bijvoorbeeld een symbolische euro brengt de gebruiker toch op de hoogte dat er steeds een kost aan zo iets is verbonden en dat niets voor niets is.

Subsidiereglement voor de ondersteuning van toeristische evenementen: Zeer summiere criteria of limieten. Dus met goede connecties kan elk evenement subsidies krijgen. Antwoord deputatie: Een werkgroep zorgt ervoor dat zeer lokale evenementen niet worden weerhouden. De aanpassing van dit reglement zal nog een versterking zijn.

Huishoudelijk Reglement: Hieromtrent was er een leuke discussie. Heikel punt was het toekennen van 750 euro aan de ondervoorzitter en secretaris van de commissies, terwijl deze geen effectieve functies uitoefenen. Onze fractie vindt dat deze niet nodig is en enkel de ondervoorzitter een dubbele zitpenning krijgen enkel wanneer hij de voorzitter vervangt. Ook Groen merkt op dat het bureau van de provincie geen dubbele zitpenning waard is. De hiervoor ingediende amendementen  werden niet goedgekeurd.

Glastuinbouwzone Melsele: De volgende vraag is door mij gesteld:

Beste collega’s en deputatie. 

Naar aanleiding van de schorsing van het PRUP omtrent de glastuinbouwzone te Melsele heeft de deputatie in mijn inzien een paar opties. Men kan de watertoets opnieuw uitvoeren zoals de raad van State deze vraagt. Met de mogelijkheid om tot de conclusie te komen dat het risico te groot is en men zal moeten wachten tot de ontmijning van het fort door de dienst Defensie. 

Men kan ook beslissen dit project op deze locatie stop te zetten. Er zijn namelijk genoeg redenen om dit te doen. Ten eerste heeft de laatste gemeenteraad te Beveren duidelijk gemaakt dat er geen enkel draagvlak meer bestaat voor dit project te Melsele en ten tweede is er nog steeds een enorme druk op het budget van verschillende overheidsinstanties om dit project te financieren. Dus voor mij en onze fractie is de keuze snel gemaakt. 

Ik hoop dat ook de deputatie deze keuze zal maken.

Mijn collega Riet Gillis vroeg dan ook de stopzetting van de procedure bij de Raad van State.  Wat zoals verwacht niet werd gesteund door de meerderheid. Zij wachten de definitieve uitspraak af van de Raad van State.

Mochten er nog vragen zijn omtrent een van deze punten kan u mij altijd contacteren.

Niet kiezen is verliezen

De enige zinvolle keuze die aan de bevolking nog kan worden voorgelegd is die tussen Vlaanderen of België. Kiezen voor het ene betekent het afschaffen van het andere. Wie het anders voorstelt en de indruk wekt dat er naast een nuttig België ruimte kan blijven bestaan voor een betekenisvolle Vlaamse staat, maakt zich schuldig aan politieke lafheid.

– Peter De Roover(19.03.2013)

Gedachten, ideeën en meer.